Algemene verkoopvoorwaarden Paternosterkast B.V. 

 

1. Beschrijving begrippen in deze voorwaarden;

a) Paternosterkast B.V.: de vennootschap Paternosterkast B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63241625, statutair gevestigd te Nieuwerkerk aanden IJssel.

b) Opdrachtgever: de (rechts)persoon die een overeenkomst aangaat of aangegaan is met Paternosterkast B.V. voor levering van diensten en/of producten.

c) Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Paternosterkast B.V. en Opdrachtgever tot levering van diensten en/of producten.

d) Producten: alle door Paternosterkast B.V. te leveren goederen volgens de overeenkomst tussen Paternosterkast B.V. en de opdrachtgever.

e) Diensten: alle door Paternosterkast B.V. te verrichten of verrichte werkzaamheden.

f) Levering: aflevering van producten waarmee het risico overgaat op de opdrachtgever.

g) Oplevering: overdracht van de producten na in bedrijf stellen

2. Algemeen;deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) zakelijke relaties, offertes, leveringen, diensten,  bevestigingen en alle rechtshandelingen tussen Paternosterkast B.V. en de opdrachtgever. Andere dan deze voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze schriftelijk door Paternosterkast B.V. zijn aanvaard.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijkdoor Paternosterkast B.V. zijn bevestigd.

3. Offertes; alle door ons uitgebrachte offertesen/of aanbiedingenzijn vrijblijvend en niet bindend tenzij in de offerteen/of aanbiedinganders is vermeld. 

4. Overeenkomst; overeenkomsten komen slechts tot stand indien deze schriftelijk door Paternosterkast B.V. zijn aanvaard en/of bevestigd. Alle verstrekte tekeningen, berekeningen en/of afbeeldingen in welke vorm dan ook blijven exclusief eigendom van Paternosterkast B.V.en mogen op geen enkele wijze door opdrachtgever en/of medewerkers van opdrachtgever aan derden verstrekt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paternosterkast B.V. Ten aanzien van vermelde specificaties, tekeningen, afbeeldingen, kleuren, maten en gewichten geldt dat geringe afwijkingen welke als handelsgebruikelijk in de branche kunnen worden betiteld, toelaatbaar zijn en geen grond voor reclame kunnen vormen.

5. Leveringsomvang; de omvang van de levering wordt schriftelijk door Paternosterkast B.V. bevestigd in een opdrachtbevestiging, deze is bindend, voor eventuele wijzigingen is te allen tijde een door Paternosterkast B.V. schriftelijke bevestiging vereist.

6. Prijs; al onze vermelde prijzen gelden onder normaal voorbehoud en gelden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld per stuk, netto, exclusief btw en/of toeslagen, belastingen, verzekeringen, invoerrechten en af magazijn.

7. Betaling; tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt voor gebruikte machines:

100% van het overeengekomen bedrag voor afhalen van de machine(s). 

Voor nieuwe machines geldt:

50% van het totaalbedrag van de overeenkomst bij de totstandkoming van de overeenkomst, 

40 % van het totaalbedrag van de overeenkomst voorafgaand aan de aanvang van de montage10 % van het totaalbedrag na oplevering.

8. Leveringsvoorwaarden; voor nieuwe machines en voor gebruikte machines welke door ons worden opgebouwd geldt; Opdrachtgever zorgt ervoor dat Paternosterkast B.V.zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: water en elektriciteit; -verwarming; -afsluitbare droge opslagruimte; -op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.Voor uitvoering van de werkzaamheden dient ten minste een wisselstroomaansluiting (220 Volt) aanwezig te zijn voor gebruik van elektrisch handgereedschap binnen 10 meter van de opstelplaats. 

Verder geldt:

a) De opdrachtgever dient de goederen voor zijn rekening en risico te lossen.

b) Gedurende de werkzaamheden dient Paternosterkast B.V. te kunnen beschikken over een vorkheftruck en een schaarhoogwerker, beide met een minimale hefhoogte gelijk aan de machinehoogte minus 1,5 meter.

9. Levertijd:De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Paternosterkast B.V.bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Paternosterkast B.V.er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Paternosterkast B.V., de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Paternosterkast B.V.bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Paternosterkast B.V.de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijdnodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Paternosterkast B.V.kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Paternosterkast B.V.worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Paternosterkast B.V.kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

10. Risico-overgang:Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat Paternosterkast B.V.deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en Paternosterkast B.V.overeenkomen dat Paternosterkast B.V.voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Paternosterkast B.V.. 

11. Prijswijziging:. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door Paternosterkast B.V.worden doorberekend aan opdrachtgeverals de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.Opdrachtgever is gehouden dezeprijsstijging te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

12. Onuitvoerbaarheid van de opdracht:. Paternosterkast B.V.heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die niet door Paternosterkast B.V.te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Paternosterkast B.V.niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import-of handelsbeperkingen. Paternosterkast B.V.is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade

13. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht:Na levering blijft Paternosterkast B.V.eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: 

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten; 

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zalbetalen; 

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. Nadat Paternosterkast B.V.zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat Paternosterkast B.V.toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Als Paternosterkast B.V.geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Paternosterkast B.V.te verpanden.

14. Aansprakelijkheid:Paternosterkast B.V.is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Paternosterkast B.V.toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Paternosterkast B.V.verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Als het voor Paternosterkast B.V.ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering alsvoorgaandbedoeld af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Paternosterkast B.V.voor de onderhavige overeenkomst (exclusiefBTW) in rekening is gebracht. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; 

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werkwordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; 

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Paternosterkast B.V.. 

Opdrachtgever vrijwaart Paternosterkast B.V.voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Paternosterkast B.V.geleverde producten en/of materialen.

Voor hulpkrachten die door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, is Paternosterkast B.V. uitdrukkelijk nietaansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook.

15. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en Paternosterkast B.V.dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel. Opdrachtgever moet Paternosterkast B.V.in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Paternosterkast B.V.heeft voldaan. 

Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van: 

-normale slijtage; 

-onoordeelkundig gebruik; 

-niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

-installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden. 

Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd; 

Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

De genoemde garantie, dan wel aansprakelijkheid van Paternosterkast B.V., geldt bovendien nietindienPaternosterkast B.V. aan Opdrachtgever Producten (op)levert die Paternosterkast B.V. van andere leveranciers heeft betrokken,in dat geval zijn de garantieaanspraken van Opdrachtgever in ieder geval beperkt tot de garantie die deze derde leverancierster zake verlenen aan Paternosterkast B.V..

16. Beëindiging: Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Paternosterkast B.V.en Paternosterkast B.V.hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Paternosterkast B.V.heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Alleende Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Paternosterkast B.V.neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Paternosterkast B.V.mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.